Bài nổi bật

Lưu trữ thẻ: Bùi Nhật Lai

Ngày gió về

Hoàn thành

Ngày gió về {“embed_link”:”https://radiotoday.net/?cue_embed=20810&cue_theme=default”,”permalink”:”https://radiotoday.net/?cue_playlist=20810″,”skin”:”cue-skin-default”,”thumbnail”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/10/qua-khu-du-tot-cung-da-qua-tuong-lai-co-gian-nan-van-phai-tien-toi.jpg”,”tracks”:[{“artist”:””,”artworkId”:20803,”artworkUrl”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/11/anh-vu00e0-em.jpg”,”audioId”:0,”audioUrl”:”https://ia801504.us.archive.org/13/items/NgayGioVe/ng%C3%A0y%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81.mp3″,”format”:””,”length”:””,”title”:”Ngu00e0y giu00f3 vu1ec1″,”order”:0,”mp3″:”https://ia801504.us.archive.org/13/items/NgayGioVe/ng%C3%A0y%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81.mp3″,”meta”:{“artist”:””,”length_formatted”:””},”src”:”https://ia801504.us.archive.org/13/items/NgayGioVe/ng%C3%A0y%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81.mp3″,”thumb”:{“src”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/11/anh-vu00e0-em.jpg”}}]} Tản mạn mùa thu Tháng chín. Thu đã vào …

Nghe »